Cikli 3 zgjatë 3 vjet dhe normalish vijojnë mësimin nxënësit e moshes nga 12 deri 15 vjeq. I perket shkallës së nivelit te dyte I.

Organizimi i tipeve të klasëve :

Specifika e ciklit 3 është organizimi në 3 lloje te klasëve. Në fillim te ciklit 2, nxënësi është i (e) orientuar në llojin e klasës që i përket.kapacitetit të tij(saj) dhe ritmit e të mësuarit.

Njëtrajtëshmëria e sistemit të llojit të klasës ofron një rreth dhe një afrim pedagogjik qe mundëson nxënësve për të arritur njohuritë dhe kompétencat fondamentale të fundit të shkolimit te obliguar dhe të pregaditet në mënyre më të saktë të formacioneve para-obliguese. 

Nxënësit të cilët nuk plotësojn kërkesat themelore,dhe për këtë arsye duhet të punojnë me  qellimet e te mesuarit individualisht, mund të jenë, në disa shkolla të ciklit të orientimit, nëper klasat e mbështetura.

Filmi i iformimit mbi ciklin 3

Në përgjithsi4-8 vjeç Cikli 18-12 vjeç Cikli 2Download HD

Actualités liées