12 ክሳብ 15 ዓመት ሲየክል 3

3ይ ሲየክል 3 ዓመት ይወስድ፣ከምቲ መሰረታዊ ሕጊ ድማ ኣብ ሞንጎ 12ን 15ን ዓመትን ብዘለው ተማሃሮ ይዝውተር፣ እዚ ምስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተወሃሀደ እዩ።

ኣወዳድባ ብዓይነት ክፍልታት

ኣፈላልያ ናይ 3ይ ሲየክል ብ 3 ዓይነታት ክፍሊ ዝተዳለወ እዩ፣ 2ይ ሲየክል ምስወድኡ፣ተማሃሮ ኣብቲ ምስ ክእለታቶምን ኣሰጓጉማ ትምህርቶምን ዝወሃሃድ ዓይነት ክፍሊ ይኣትዉ።

እቲ ሓድነት ናይቲ ሲስተም ኣብ ዓይነታት፣ ናይ ክፍሊ ቅጥዕታትን፣ ስነ-ምምህርናዊ ኣቀራርባ ይህብ፣ እዚ ድማ ነቶም ተማሃሮ ኣብ ምውዳእ ግዴታዊ ትምህርቶም፣ ፍልጠትን መሰረታዊ ብቅዓትን ንምሓዝ፣ብዝበለጸ ኣተኩሮ ድማ ንናብ ድሕሪ ግዴታዊ ትምህርቲ (post-obligatoires) ዘሎ ትምህርቲ ንኽበጽሑ ድልዋት ንክኾኑ እዩ።

እቶም ኣብቲ ዝድለ ሰረታት ዘይበጽሑ ተማሃሮ፣ እሞ ኣብ ናይ ግላዊ ዕላማታት ናይ ትምህርቲ ክሰርሑ ዘለዎም፣ ኣብ ቤት ትምህርትታት ናይ ኣንፈታዊ ሲየክል (cycle d'orientation) ፣ መምርሒ ብምውሳድ ኣብተን ደገፍ ዝህባ ክፍልታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

Actualités liées