فارسی (Farsi) - مدرسه 4-15 سال

Vue d'ensemble de la scolarité obligatoire dans le canton de Fribourg.

در این فیلم كوتاه مستند شما اطلاعات عمومی دربارەی تحصیل اجباری را خواهید یافت. هدف این فیلم آشنا كردن شما با نكات كلی است. آشنایی با زمینەهای یادگیری در مدرسە، زمانبندی آموزشی و تعطیلات تحصیلی، همکاری والدین کودک و مدرسە و نیز عناصر مهم دیگری کە شناخت آنها برای همراهی با کودک در خلال روند آموزشی مفید است، از این جمله‌ هستند

فیلم آموزشی دربارەی مدرسە، آموزش و تحصیل

 

دورة ١ دورة ٢ دورة ٣ Download HD

 

 

Actualités liées